गृहे / कृषिः / कृषिनीतियः योजनाश्च
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

कृषिनीतियः योजनाश्च

अयं भागः कृषिनीतियः योजनाश्च सम्बन्धिज्ञानं प्रददाति।

ग्रामीणभण्डारयोजना
भागेऽस्मिन् कृषकेभ्यः महत्वपूर्णायाः ग्रामीणभण्डारयोजनायाः सूचना प्रदत्ता, या कृषकेभ्यः बहूपयोगिनी वर्तते।
एकीकृतबागवानी-विकास-योजना
भागेस्मिन् बागवानीविकासयोजनायाः प्रमुखोद्देश्यैस्सह कार्यक्रमानां रूपरेखाः प्रस्तुतीकृताः।
Back to top