गृहे / कृषिः / पशुपालनम्
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

पशुपालनम्

अयं भागः पशुपालनम् सम्बन्धिज्ञानं प्रददाति।

पशुः स्वस्थश्चेत् आयः अपि सुलभः
भागोऽयं तकनीकि-जाति-वित्तीयसमर्थन-आदर्शपरियोजना-दुग्धोत्पादन-पोल्ट्री-शूकरपालन-अजा-मेष-शशादीनां वाणिज्यिकोत्पादनेषु कृतानाम् अध्ययनानां सूचनाभिस्सह पशुपालनप्रबन्धनस्य विविधायात्मिकीं सूचनां प्रयच्छति।
Back to top