गृहे / ई-शासनम् / चलवाणीशासनम्
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

चलवाणीशासनम्

अयं विभागः भारते प्रवर्धमानस्य मोबाईल्शासनस्य/चलशासनस्य विवरणानि तदपेक्षितसम्पर्कसङ्केतान् च सपरिचयं प्रददाति ।

चलवाणीसेवाः- आदानप्रदानयोः लोकप्रियो माध्यमः
दिनं-प्रतिदिनं जनग्राह्यत्वात् प्रयोगाधिक्याच्च सेवानाम् आदानप्रदानयोः लोकप्रियसाधनम् सञ्जाता अस्ति चलवाणी। सर्वकारनागरिकमध्ये वित्तीयसेवातः परिवादनिवारणं यावत् प्रवृत्तेषु पारस्परिकसंवादेषु अस्याः महती भूमिका वर्तते।
चलवाणी-अनुप्रयोगसम्बद्धाः नवीनतमसूचनाः
भागेस्मिन् चलवाण्या तदनुप्रयोगैश्च सम्बद्धाः नवीनतमसंसूचनाः अवगमयितुं प्रयासो विहितः।
चलवाणी-आपणिकाः भविष्यन्ति वित्तकोशाः
लेखेस्मिन् सर्वकारेण वित्तसेवायाः(बैंकिंग) सरलीकरणे तथा च षड्लक्षग्रामं यावद् वित्तसेवायाः (बैंकिंगसुविधायाः) संस्थापनायै गृहीतनवोपचाराणां चर्चा विहिता।
चलवाणीशासनम् (एम्-गवर्नेंस्)
चलवाणी सेवा
अस्मिन् भागे चलवाणीशासनान्तर्गतं चलवाणीशासनेन सह चलवाणीसेवायाः सूचना प्रदत्ता।
Back to top