गृहे / कृषिः
विचारं

कृषि:

 • agri slider img new1.png

  सतत-आजीविकायै प्राकृतिकसंसाधनानां प्रबन्धनम्

  भारतम् प्राकृतिकसंसाधनानां विविधतयोपेतः समृद्धदेशः वर्तते। प्राकृतिकसंसाधनसम्पत् देशस्य जनसंख्यायाः विशालवर्गस्य आजीविकायाः स्रोतत्वेन राजते। जनसंख्या संसाधाननानां च सह- अस्तित्वतायाः सुनिश्चितीकरणार्थं संसाधनानां सततप्रबन्धनमत्यावश्यकं वर्तते। कृषेः विभिन्नविभागाः अस्मिन् तथ्ये व्यापकज्ञानं वितरन्ति।

 • agri slider2.png

  कृषिः तत्सम्बन्धिगतिविधिभिस्सह लाभकारिव्यवसाय

  कृषिः तत्सम्बन्धिगतिविधयश्च लाभकारिव्यवसायेभ्यः महदवसरं प्रयच्छति। उद्यमिसदृशं कृषकेभ्योपि उत्पादने सहायकचरणबद्धसम्पर्क-दृढनीतिगतसमर्थन-आपदाप्रबन्धनप्रभृतिमहत्वभाजकं समर्थनप्रदानस्य आवश्यकता वर्तते।पोर्टल अस्यां दिशि कृषिसम्बद्धमहत्वपूर्णबिन्दूषु ज्ञानं प्रयच्छति।

 • agri slider3.png

  ज्ञानस्य सम्प्रदानम् उत्कृष्टतमाभ्यासस्य आदानम् च

  कृषकैः आहृतैः सफलैः स्वदेशीप्रौद्योगिकि-नवाचार-उत्कृष्टमाभ्यासैश्च अपरेभ्यः कृषकेभ्यः प्रोत्साहनं तेषु आत्मविश्वासवर्धापनं च। अद्यतनसमयस्य आवश्यकतेयं --- लघुसीमान्तवर्तिकृषकेषु प्रभावीज्ञानस्य हस्तान्तरणम्।

(फसल) धान्योत्पादनम्

भागोयं धान्योत्पादनसम्बन्धिज्ञानं प्रयच्छति। अनेन सह कृषि-उत्पादनं तदुत्तरवर्तिचरणेषु लाभप्रदायिनिनूतनप्रौद्योगिकि-कृषि-आदान-कृष्युपकरण-ऋतु-विपणनादिसम्बन्धिज्ञानं प्रददाति।

पशुपालनम्

अयं भागः तकनीक्याः, पशूनां विविधजातीनां, वित्तीयसमर्थनस्य, आर्दशपरियोजनाया, डेयरी-पोल्ट्री- शूकरपालनानां अजा-मेष-शश-आदीनां वाणिज्यिकोत्पादने कृताध्ययनैस्सह पशुपालनप्रबन्धनस्य विविधायामस्य ज्ञानं ददाति।

मत्स्यपालनम्

अयं भागः मत्स्यपालनेन सह मत्स्योत्पादन-कर्कपालन-मुक्ता-मत्स्यपालन-मूल्यवर्धितोत्पादनसम्बन्धियान्त्रिकीप्रभृतीनां सूचनां प्रददाति।

सर्वोत्कृष्टकृषि-आरम्भः

अयं भागः स्थायिकृषि-पशुपालन-मत्स्यपालन-कृष्याधारितोद्यमप्रकरणाध्ययनेषु आहृतविविधविस्तारपद्धतीभिस्सह विशेषज्ञानां व्यावसायिकानुभवानां सूचनां प्रददाति।

कृषिनीतियः योजनाश्च

अयं भागः कृषिसम्बन्धितनीतीनां योजनानां उद्यानव्यवसाय-पशुपालन-मत्स्यपालन-ग्रामीणविकासप्रभृतीनां सूचनां ददाति।

कृषिसाखः बीमा च

अयं भागः कृषिः तत्सम्बन्धिकृषिऋणस्य बीमा-उत्पादसम्बन्धिविविधपक्षसम्बन्धिज्ञानं ददाति।

कृषिनिर्देशिका

अयं भागः विभिन्नानां आगतसंस्थानां कृषि-पशुपालन-मत्स्यपालनसंस्थानां कृषिविज्ञानकेन्द्राणां अभिनवकृषकाणां कृषिपोर्टल-सम्बन्धितमन्त्रायलय-कमोडिटीबोर्ड-सम्पर्कसूचीनां ज्ञानं प्रयच्छति।

कृषि-आधृतोद्योग

अस्मिन् तीव्रतया लोकप्रियतां प्राप्नुवतां विस्तृतस्तरेषु स्वीकृतानां उद्योगानां यथा मशरूमकृषिः मधुमक्षिपालनप्रभृतीनां सूचनापूर्वकं तत्तत् क्षेत्रसम्बद्धानां जनानां सामान्यप्रश्नानां उत्तरप्रस्तुतेः प्रयासः विहितः।

स्वीयटिप्पणीः योजयतु

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top