गृहे / सामाजकल्याणम् / कौशलविकासः / राष्ट्रियशिक्षुताप्रशिक्षणयोजना
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

राष्ट्रियशिक्षुताप्रशिक्षणयोजना

उद्योगेभ्यः कुशलमानवशक्तिः प्रापयितुं आरब्धायाः प्रशिक्षणयोजनायाः सूचना प्रस्तुतीकृता।

राष्ट्रियशिक्षुताप्रशिक्षणयोजना- एकः परिचयः
अस्मिन् भागे कुशलमानवशक्तेः विकासाय प्रारम्भिकप्रशिक्षणयोजनायाः सूचना प्रदत्ता। शिक्षुताप्रशिक्षणम् उद्योगाय कुशलमानवशक्त्युद्भावकस्रोतेषु अन्यतमं वर्तते यस्मिन् आधारभूतसंरचनायै राजकोषे अतिरिक्तं व्ययं अनपेक्ष्य प्रतिष्ठानेषु उपलब्धसुविधानामुपयोगः क्रियते।
Back to top