गृहे / सामाजकल्याणम् / कौशलविकासः
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

कौशलविकासः

राष्ट्रियशिक्षुताप्रशिक्षणयोजना
उद्योगेभ्यः कुशलमानवशक्तिः प्रापयितुं आरब्धायाः प्रशिक्षणयोजनायाः सूचना प्रस्तुतीकृता।
दीनदयाल-उपाध्यायग्रामीणकौशलयोजना
भागेस्मिन् कुशलकार्यबलं निर्मातुं आरब्धा ग्रामीणकौशलयोजना प्रस्तुतीकृता।
Back to top