विचारं

एषः क्रेतृ-विक्रेतृ-जालपुटमञ्चः भवदीयवस्तूनां वाणिज्यसेवानां च कृते उत्तमपण्यस्य प्राप्तये अवसरं कल्पयति | भवता/भवत्या कृषि-भण्डार-करकुशल/हस्तशिल्प-यन्त्र-ईलेक्ट्रोनिक्-प्रभृतीनां तत्सम्बद्धानां च वस्तूनाम्/उत्पादानां सूचना अत्र प्रस्तोतुं शक्यते | अपि च, भाटकसेवानां, परामर्शसेवानां च विवरणम् इह प्राप्तुं शक्यम् |

एषः जालपुटमञ्चः निश्चितेषु/चितेषु विषयेषु विशेषज्ञद्वारा जिज्ञासा-समाधानं कारयति | उपयोक्ता प्रश्नान्/जिज्ञासाः स्वीयभाषया उपस्थाप्य विशेषज्ञद्वारा परामर्शान्/समाधानानि ई-मेल्-द्वारा प्राप्तुमर्हति |

एषः जालपुट-प्रश्नमञ्चः छात्राणां सामान्यज्ञानपरीक्षणाय, तत्क्षमतायाः आत्मविश्वासस्य च वर्धनाय सज्जीकृतः | तृतीयकक्ष्यातः दशमकक्ष्यापर्यन्तम् अधीयानाः छात्राः अत्र भागं ग्रहीतुम् अर्हन्ति

एषा जालपुटसेवा पञ्जीकृत-उपयोक्तॄणां कृते तेषाम् आर्थिकव्यवहाराणाम् उत्तमप्रबन्धने सहकरोति | एतदुपकरणम् लघुसन्देशमाध्यमेन/ई-मेल्-माध्यमेन उपयोक्तॄन् तेषां महदर्थव्यवहारं स्मारयति |

एषः मञ्चः ग्रामस्तरीय-वणिजां (VLEs) कृते आभारतं विद्यमानानां सामान्यसेवाकेन्द्राणां सम्बद्धाः सूचनासामग्रीः प्रददाति | अपि च ग्रामस्तरीय-वणिजां (VLEs) कृते स्वविचाराभिव्यक्तये/विचारविनिमयाय, स्वानुभवविषये चर्चायै च अवसरं कल्पयति |

महिलानां,बालानां,यूनाम्, असुविधात्रस्तानाम् उपेक्षितानां च ज्ञानस्य कौशलानां च विकासाय/संवर्धनाय प्रान्तीयभाषासु विविधपाठ्यक्रमाः सज्चाल्यन्ते |

एतत् जालपुटोपकरणं गर्भरक्षा-प्रसूतारक्षा-शिशुपालनादिविषये गर्भिणीनां दुग्धदातृमातॄणां कृते चलदूरभाषामाध्यमेन अपेक्षितसूचनाः प्रददाति |

जालपुटसेवा

 
क्रेतृ-विक्रेतृ-जालपुटमञ्चः
 
जालपुटे विशेषज्ञद्वारा समाधानम्
 
 
विद्यालय-च्छात्राणां कृते जालपुटे सामान्यज्ञानस्य प्रश्नमञ्चः
 
आर्थिकव्यवहारविषये पुनःस्मारणम्
 
 
CSC उपयोक्तॄणां कृते सामग्री-स्रोतो मञ्चः
 
ज्ञानस्य, क्षमतानां च संवर्धनम्
 
 
चलदूरभाषाधारित-जननी-स्वास्थ्यविषयक-प्रबोधनम्
 

एतेषाम् उत्पादानां विषये अधिकविवरणं प्राप्तुम् अस्माकं सम्पर्कं करोतु

Back to top