गृहे / ई-शासनम् / चलवाणीशासनम् / चलवाणीशासनम् (एम्-गवर्नेंस्)
विचारं
Views
  • राज्यम् : Open for Edit

चलवाणीशासनम् (एम्-गवर्नेंस्)

चलवाणीशासनम् (एम्-गवर्नेंस्)

एम्-शासनम् ई-शासनस्य न तु प्रतिस्थापनं प्रत्युत् तस्य पूरकमेव। वेन्-इन्टरनेट्-मोबाइलकम्प्यूटिंग- प्रभृतिसूचनाप्रौद्योगिकीतकनीकेरुपयोगात् निजव्यवसाय-नागरिकसंगठनयोः विविधपरिवर्तनप्रवर्तनेन सह नागरिकसशक्तिकरणमपि अस्य उद्देश्यं वर्तते। अपरतः मोबाइल्-वायरलेस्-तकनीक्या शासनसेवायाः आपूर्तिः संसूचना च एम् - शासनस्योद्देशयम्। चलवाणी-एप्लीकेशन् गुणवत्तापूर्णसूचनाप्रौद्योगिक्याधारितां वित्तकोषकार्यालयसंरचनां तत्कार्यप्रणालीम् च अनुसरति।

चलवाणीशासनस्योपयोगिता-

अद्य चलवाणी लिखितध्वनिसन्देशयोः आदानप्रदानं यावदेव न परिसीमिता। इयं सम्पन्ननागरिक-वञ्चितग्रामीणवर्गयोः परिव्याप्तं अन्तरं निराकर्तुं शक्तिसम्पन्नतकनीकिः वर्तते। विविधक्षेत्रेषु सम्पर्काभावे, विद्युन्न्यूनतायां, न्यूनसाक्षरतायामपि सत्यां भारते चलवाणीशासनस्यारम्भिकयोः द्वयोः दशकयोः चलवाणी आदूरदूरं ग्रामं यावत् परिप्राप्ता जाता। अपरतः अनया व्यवसायहीनयुवकेभ्यः प्रत्यक्षपरोक्षव्यवसायावसरोपि प्रदत्तः।

ई- शासनस्य प्रवर्धमानां लोकप्रियतां पश्यन् चलवाण्या प्रयोगप्राचुर्यात्तस्या स्वीकार्यतां च विमृशन् भारतसर्वकारेण न केवलं नागरिकसेवाभिस्सह नैकमूल्यवर्धितसेवाप्रसारस्य निर्णयः अधिग्रहीत प्रत्युत् तस्यैव कार्यान्वयने च प्रयासरतः प्रवृत्तः सम्प्रति सर्वकारः।

अनया योजनया उपलब्धवायरलेस्- नूतनमीडियाप्रौद्योगिकी-चलवाणी-उपकरण-तदेप्लीकेशन्माध्यमैः नागरिकेभ्यः व्यापारिकेभ्यः च सार्वजनिकसूचनासर्वकारीसेवावितरणं प्रविहितम्। विशेषतया च ग्रामीणक्षेत्रेषु चलवाण्याः प्रसारात् तदनुप्रयोगाणां नवीनक्षमतायाः उपयोगात् समावेशीविकासस्यापि दिशा अनेन निर्धारिता।

2.85714285714
नक्षत्रचिह्नोपरि सञ्चाल्य मूल्याङ्कनाय नुदतु
स्वीयटिप्पणीः योजयतु

यदि कापि टिपाणी भवत्पक्षतः स्यात् तर्हि अत्र प्रस्तौतु

Enter the word
Back to top